Artikel 1: Leden

Art. 1.1: Leden

Leden zijn natuurlijke personen, die definitief zijn toegelaten tot de vereniging als gevolg van een bestuursbesluit of een besluit van de algemene ledenvergadering. In uitzonderlijke gevallen, waar dit het belang van de vereniging dient, kan het bestuur besluiten leden – met opgaaf van redenen – uit te sluiten van lidmaatschap.

Art. 1.2: Aspirant-leden

Aspirant-leden zijn leden, die zich nog in de proeftermijn bevinden. De proeftermijn bedraagt maximaal drie maanden vanaf de datum van aanmelding.

Art. 1.3: Ereleden

Art. 1.3: Ereleden

 • Zij behoeven geen contributie te betalen.
 • Zij kunnen gebruik maken van alle door de vereniging geboden faciliteiten.
 • Zij worden als elk ander lid op de hoogte gehouden van de door de vereniging georganiseerde activiteiten.

Artikel 2: Lidmaatschap

Art. 2.1: Regels

Nieuwe leden krijgen bij aanvang een buddy. Dit is een van de zittende leden die er voor zorgt dat het aspirant lid alle benodigde informatie en de bladmuziek krijgt.

Het aspirant lid krijgt een inschrijfformulier t.b.v. registratie en wordt door een van de beheerders toegevoegd aan de groepsapp die nodig is voor informatie m.b.t. bijvoorbeeld repetities en optredens.

Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen.

Art. 2.2: Adreswijziging

De leden zijn verplicht bij verandering van adres, telefoonnummer en/of mailadres hiervan de secretaris op de hoogte te stellen.

Art. 2.3: Beëindigen van het lidmaatschap

Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden doorgegeven aan de secretaris en kan uitsluitend per halfjaar (vóór 1 januari of vóór 1 juli). Na deze datum is contributie verschuldigd t/m het lopende halfjaar.

Art. 2.4: Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering en. De contributie dient te worden voldaan op rekeningnummer NL49RABO03310699 ten name van: Amice. De betaling vindt plaats:-  ineens: in januari van het contributiejaar (bij voorkeur door automatische overschrijving)-  in twee termijnen, te betalen in januari en vóór 1 juli (bij voorkeur door automatische overschrijving)-  in twaalf termijnen, waarbij uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van automatische overschrijving op de eerste dag van iedere maand.

Art. 2.5: Stemrecht ALV

Alle leden hebben stemrecht, met uitzondering van ereleden die niet meer actief zijn.


Artikel 3: Repetities en uitvoeringen

Art. 3.1: Plaats en tijd

De repetities vinden plaats op donderdagavond van 20.15 tot 22.15 uur in d’n Bond, Rapportstraat 29, 5504 BN te Veldhoven.

Data, tijden en locatie van uitvoeringen worden tijdig bekend gemaakt via het repetitieschema.

Art 3.2: Karakter van de uitvoeringen

Zanggroep Amice streeft ernaar om regelmatig deel te nemen aan concerten en festivals, of om zelf een vergelijkbare uitvoering te organiseren.

Art 3.3: Uitvoeringen op verzoek

Een verzoek tot een buitengewone uitvoering (zoals uitvaart of huwelijk) dient tijdig te worden ingediend bij het bestuur en kan slechts gehonoreerd worden indien er voldoende animo onder de leden van het koor aanwezig is en gebruik gemaakt wordt van het bestaande repertoire van Amice. Als richtlijn voor een dergelijke uitvoering geldt dat er een directe betrokkenheid bij de uitvoering moet zijn van een of meerdere leden.

Art. 3.4: Kledingvoorschrift

Per gelegenheid wordt een kledingvoorschrift opgesteld conform de aard van de uitvoering en in overeenstemming met het tijdsbeeld. Uitgangspunt hierbij is dat leden geen kosten hoeven te maken.

Art. 3.5: Melding afwezigheid

Leden dienen hun afwezigheid op repetities of uitvoeringen vooraf te melden aan een lid dat tot taak heeft de presentie te registreren.

Art. 3.6: Muziek

Aan leden wordt muziek ter beschikking gesteld met muziek van het actueel repertoire.

De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het op orde houden van de mappen.


Artikel 4: Taakstellingen commissies

Art. 4.1: Kascommissie

De kascommissie wordt jaarlijks benoemd door het bestuur en heeft tot taak:

 • Het controleren van de boekhouding voorafgaand aan de algemene ledenvergadering.
 • Het verlenen van décharge aan de penning-meester tijdens de algemene ledenvergadering bij goedkeuring van de balans, kas en verdere boekhouding.

Op volgorde van de ledenlijst wordt jaarlijks een tweetal leden hiervoor aangewezen, waarbij één lid ook het voorafgaande jaar deel uitmaakt van de kascommissie.

 Art. 4.2: Muziekcommissie

De muziekcommissie heeft de volgende taken:

 • Het samenstellen, opbouwen en zo nodig schonen van het repertoire van het koor.
 • Het geschikt maken van liederen voor gebruik door het koor.

De muziekcommissie bestaat uit de dirigent en ten minste twee leden en/of pianist. Bij aanvang van nieuw project of thema kunnen nieuwe leden tot de muziekcommissie toetreden en daarmee bestaande leden vervangen.

Art 4.3: Public Relations

PR is primair een bestuurstaak. Het bestuur kan deze taak (gedeeltelijk) delegeren naar een koorlid of uitbesteden.

Onder PR wordt verstaan:

 • het vormgeven van huisstijl, logo en website
 • het ondersteunen van de externe communicatie van Amice door middel van folders, posters, internet pagina e.d..
 • ledenwerving
 • aankondigingen van belangrijke uitvoeringen
 • vergroten van de naamsbekendheid van Amice
 • lief en leed attenties/kaartjes verzorgen naar de leden en/of betrokkenen.
Art. 4.4: Buddy

Een buddy wordt toegewezen aan aspirantleden. Er is een afzonderlijke voor buddy’s beschikbaar. Klik buddy checklist2018 om deze te downloaden.

Art. 4.5: Overige commissies

Voor zover de behoefte ertoe bestaat kan het bestuur commissies benoemen voor het organiseren, leiden of begeleiden van bepaalde activiteiten binnen de vereniging. De taken van deze commissies worden per gelegenheid vastgelegd.

Er is geen activiteitencommissie benoemd. Ieder lid is vrij om nevenactiviteiten aan te dragen en te organiseren. Leden kunnen op vrijwillige basis en voor eigen kosten aan deze activiteiten deelnemen.


Artikel 5: Het Bestuur

Art. 5.1: Takenverdeling binnen het bestuur

De leden van het bestuur regelen onderling de functies van:

 • voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester
 • lid

Een van de overige bestuursleden wordt in overleg aangesteld als vice-voorzitter. Tevens worden in onderling overleg de contactfuncties met commissies verdeeld over de bestuursleden. De dirigent is adviserend aan het bestuur. De dirigent heeft de muzikale verantwoordelijkheid van de vereniging.

Art. 5.2: Taak voorzitter

De voorzitter heeft de leiding van alle bestuursvergaderingen. Zij heeft het recht te allen tijde inzage te nemen van hetgeen berust bij de overige bestuursleden.

Zij brengt verslag uit op de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin de gegevens van de verslagen van de commissies moeten worden opgenomen. Bij afwezigheid wordt zij vervangen door de vice-voorzitter.

Art. 5.3: Taak secretaris

De secretaris voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur en tekent alle stukken die de vereniging uitgaan. Zij is verplicht van belangrijke stukken kopie te houden voor de duur van vijf jaar. Zij maakt notulen van alle vergaderingen. De secretaris houdt een register bij van alle leden en externe contacten.

Art. 5.4: Taak penningmeester

De penningmeester zorgt voor het innen en het beheer van de gelden van de vereniging. Zij zorgt voor alle uitgaven kwijting te ontvangen.

Zij legt in de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording af. Na akkoord van de kascommissie en de algemene ledenvergadering wordt decharge verleend.

Bij tussentijds aftreden van de penningmeester wordt de boekhouding door de kascommissie tussentijds gecontroleerd vóór de datum van aftreding van de penningmeester. De penningmeester is verantwoordelijk voor het innemen van bescheiden die in bruikleen zijn gegeven (bijvoorbeeld MP3 speler).

 Art. 5.5: Bestuursvergaderingen

Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter en/of twee bestuursleden. De agenda moet uiterlijk twee dagen voor de dag van de vergadering aan de bestuursleden ter kennis worden gebracht.

Art. 5.6: Uittreden als bestuurslid

Elk bestuurslid dat voor zijn functie bedankt, wordt geacht deze te blijven vervullen tot in de vacature is voorzien, tenzij zij het lidmaatschap heeft opgezegd. Indien tijdens eenzelfde verenigingsjaar twee of meer bestuursleden voor hun functie bedanken, dient een buitengewone ledenvergadering binnen een maand na het bedanken van het in tijdsvolgorde laatste aftredende bestuurslid te worden bijeengeroepen. In deze ledenvergadering dient dan in de ontstane vacatures te worden voorzien.


Artikel 6: Algemene Verordening Persoonsgegevens

Wettelijk is vastgelegd dat organisaties vertrouwelijk om dienen te gaan met persoonsgegevens en deze alleen te gebruiken daar waar het noodzakelijk is voor uitoefenen van de verenigingsactiviteit. Gegevens, foto’s en video’s van leden worden in de beveiligde sectie van de website opgeslagen en uitsluitend met toestemming op andere wijze gepubliceerd. Documenten van meer dan 5 jaar oud worden vernietigd tenzij ze van waarde zijn voor het vastleggen van de historie van de vereniging.